Integritetsdeklaration för profiluppgifterna i tjänsten Kuntarekry.fi

Senaste uppdatering: 26.11.2018

Hur behandlar vi dina personuppgifter när du använder Kuntarekry.fi?

Vi värnar om ditt privatliv och din integritet. FCG Talent Oy har förbundit sig att värna om tjänsteanvändarnas integritet och iaktta den gällande dataskyddslagstiftningen, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Anställda hos FCG Talent Oy och andra personer som behandlar personuppgifter har förbundit sig att iaktta sekretess och integritetsskydd i fråga om den information som de får del av då de behandlar personuppgifter. Uppgifter som du har sparat i tjänsten lämnas inte ut till länder utanför EU eller EES.

Tjänsten består av en publiceringsplattform för webbplatsen och ett rekryteringssystem. På publiceringsplattformen lägger kommunala arbetsgivare ut rekryteringsannonser, som raderas automatiskt från systemet när ansökningstiden har gått ut. I rekryteringssystemet kan du som arbetssökande skapa en personlig profil och lämna en riktad eller öppen ansökan. Kommunala arbetsgivare behandlar ansökningarna i rekryteringssystemet från det att de mottagit ansökan till anställningsförslaget.

FCG Talent Oy svarar för systemets tekniska funktion i egenskap av teknisk systemadministratör för Kuntarekry.fi. FCG Talent Oy är personuppgiftsansvarig gällande behandlingen av användarnas profiluppgifter.
Från och med att användaren skickar in en ansökan som gäller en ledig plats, en viss kommunal organisation eller ett geografiskt område blir den mottagande arbetsgivarorganisationen personuppgiftsansvarig gällande de personuppgifter som användaren lämnat i den riktade eller öppna ansökan.

Kommunala arbetsgivare är skyldiga att iaktta relevanta bestämmelser i bland annat offentlighetslagen och arkivlagen då de behandlar personuppgifter. Mer information om hur arbetsgivaren behandlar personuppgifterna lämnas av den kommunala organisation till vilken du har riktat din ansökan.

FCG Talent Oy lämnar inte ut dina profiluppgifter i systemet till utomstående. Om du beslutar att lämna in en ansökan till en kommunal arbetsgivare via tjänsten, bör du vara införstådd med att arbetsgivaren i fråga därefter är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnat på ansökan.

Mer information om behandlingen av personuppgifter hos FCG Talent Oy och i Kuntarekry.fi finns på här. Du kan också kontakta oss per e-post på tuki@fcgtalent.fi.